សមាសធាតុពិការភ្នែក

 • Vertical Components

  សមាសធាតុបញ្ឈរ

  ETEX ផ្តល់ជូននូវគ្រឿងបន្លាស់ blinds ស៊េរីសម្រាប់អំពូលវិល, បញ្ឈរ, ហ្សេបាបាពិការភ្នែករ៉ូម៉ាំងពិការភ្នែក។ តាមរយៈការរចនាដើម្បីឱ្យសមនឹងប្រព័ន្ធពិការភ្នែកខុស ៗ គ្នានៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកយើងរចនានិងផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ពិការភ្នែកខុសៗគ្នាដែលមានការពេញនិយមលក់នៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកអូស្ត្រាលីបណ្តាប្រទេសមជ្ឈឹមបូព៌ា។ មានសមត្ថភាពរឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សិតថ្មីសម្រាប់តំរូវការរបស់អតិថិជនថ្លៃដើមសមរម្យនិងគុណភាពខ្ពស់។ សម្ភារៈនៃសមាសធាតុរបស់យើងគឺ POM ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ PVC, ...
 • British Vertical Components

  សមាសធាតុបញ្ឈរអង់គ្លេស

  ETEX ផ្តល់ជូននូវគ្រឿងបន្លាស់ blinds ស៊េរីសម្រាប់អំពូលវិល, បញ្ឈរ, ហ្សេបាបាពិការភ្នែករ៉ូម៉ាំងពិការភ្នែក។ តាមរយៈការរចនាដើម្បីឱ្យសមនឹងប្រព័ន្ធពិការភ្នែកខុស ៗ គ្នានៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកយើងរចនានិងផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ពិការភ្នែកខុសៗគ្នាដែលមានការពេញនិយមលក់នៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកអូស្ត្រាលីបណ្តាប្រទេសមជ្ឈឹមបូព៌ា។ មានសមត្ថភាពរឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សិតថ្មីសម្រាប់តំរូវការរបស់អតិថិជនថ្លៃដើមសមរម្យនិងគុណភាពខ្ពស់។ សម្ភារៈនៃសមាសធាតុរបស់យើងគឺ POM ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ PVC, ...
 • Roller Components

  សមាសធាតុរំកិល

  ETEX ផ្តល់ជូននូវគ្រឿងបន្លាស់ blinds ស៊េរីសម្រាប់អំពូលវិល, បញ្ឈរ, ហ្សេបាបាពិការភ្នែករ៉ូម៉ាំងពិការភ្នែក។ តាមរយៈការរចនាដើម្បីឱ្យសមនឹងប្រព័ន្ធពិការភ្នែកខុស ៗ គ្នានៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកយើងរចនានិងផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ពិការភ្នែកខុសៗគ្នាដែលមានការពេញនិយមលក់នៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកអូស្ត្រាលីបណ្តាប្រទេសមជ្ឈឹមបូព៌ា។ មានសមត្ថភាពរឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្សិតថ្មីសម្រាប់តំរូវការរបស់អតិថិជនថ្លៃដើមសមរម្យនិងគុណភាពខ្ពស់។ សម្ភារៈនៃសមាសធាតុរបស់យើងគឺ POM ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ PVC, ...